KM VVS & BYGG AB (556605-5728) INTEGRITETSPOLICY

Senast uppdaterad: februari 5, 2022

Allmänt

Denna policy reglerar hantering av personuppgifter från kunder, samarbetspartners, leverantörer samt externa entreprenörer och tredje part. Hantering av anställdas personuppgifter regleras inte av denna policy. KM VVS & Bygg AB är personuppgiftsansvarig.

Varför hanterar vi personuppgifter?

Vi samlar in och lagrar personuppgifter i syfte att kunna registrera, kunder, sluta avtal, marknadsföra produkter, registrera leverantörer, samarbetspartners och underentreprenörer. Vi behandlar även din mejladress och/eller mobilnummer för marknadsföringsändamål och i syfte att inhämta dina synpunkter om våra tjänster. Marknadsföringen består bland annat av att du kan få en förfrågan att lämna ett omdöme kring våra tjänster. All hantering av personuppgifter som genomförs hos KM VVS & Bygg följer bestämmelser i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) samt har laglig grund.

På vilka grunder hanterar vi personuppgifter?

All hantering av personuppgifter vid KM VVS & Bygg AB tar sin grund i Dataskyddsförordningen.

 • Avtal – För att kunna sluta ett avtal med dig som kund krävs det att vi hanterar personuppgifter om dig.
 • Samtycke – I de fall du som person givit oss ditt samtycke att hantera dina personuppgifter.
 • Rättslig förpliktelse – Vissa personuppgifter måste vi enligt lag hantera för att kunna genomföra en affär med dig. Ex Bokföringslagen
 • Intresseavvägning – I de fall vårt intresse som företag väger tyngre hanterar vi dina personuppgifter i vårt fall rör det kund samt leverantörsregister.
 • Tredje parter – KM VVS & Bygg AB kan komma att överföra dina personuppgifter till bolag som tillhandahåller marknadsföringstjänster. Dessa mottagare har endast rätt att behandla dina personuppgifter för Bolagets räkning i samband med att de utför en tjänst för Bolaget, t.ex. att skicka en förfrågan om ett omdöme eller rekommendation.

KM VVS & Bygg hanterar aldrig personuppgifter som rör minderåriga.

Vilka personuppgifter hanterar vi?

Vid KM VVS & Bygg AB hanteras endast sådana personuppgifter som är av intresse för vår verksamhet och som kan underlätta ett samarbete mellan oss som parter.De personuppgifter som vi hanterar är:

 • Namn
 • Telefonnummer
 • Adress
 • E-post
 • Befattning i organisation, företag eller bostadsrättsförening
 • Postgiro-/Bankgironummer, i de fall du inte representerar en juridisk person.
 • Bilder, i de fall de är av intresse för vår marknadsföring – en publicering av bilder kommer alltid att föregås av en förfrågan om samtycke.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Personuppgifter som hanteras av KM VVS & Bygg AB görs endast tillgängliga för av oss anställd/kontrakterad personal med ett verksamhetsmässigt intresse för dina uppgifter. I förekommande fall kan dina personuppgifter komma att behöva delges till av oss kontrakterade underleverantörer eller under entreprenörer för att kunna fullgöra kontrakterad entreprenad. KM VVS & Bygg AB delar aldrig dina personuppgifter till annat företag, organisation eller person med kommersiella syften utanför vår egen verksamhet.

Var kommer dina personuppgifter att lagras?

Alla personuppgifter som hanteras av KM VVS & Bygg AB lagras på företagets interna server och i lokalt affärssystem. Endast personal tillhörande KM VVS & Bygg AB med utfärdad behörighet har tillgång till data i våra system. I de fall du efterfrågats och givit ditt samtycke kan dina personuppgifter komma att publiceras på vår hemsida, i media eller i andra sociala medier i marknadsföringssyfte. KM VVS & Bygg AB lagrar inga insamlade uppgifter i länder utanför EU/ESS.

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Lagring av dina personuppgifter sker endast så länge som det finns ett verksamhetsintresse från oss eller er. Som kund hos oss lagras dina personuppgifter som minst under hela garantitiden för utförd entreprenad samt under den tid som krävs för att KM VVS & Bygg AB skall uppfylla svensk lagstiftning. KM VVS & Bygg AB genomför regelbunden inventering och intressebedömning av lagrade personuppgifter.

Rätten till dina uppgifter

Du kan kontakta KM VVS & Bygg AB i de fall du vill få tillgång till våra lagrade uppgifter om dig, få dina lagrade uppgifter ändrade eller om du vill få dina uppgifter raderade. Radering av lagrade uppgifter kan påverkas i de fall KM VVS & Bygg AB av rättsliga skäl måste fortsätta hantera dina uppgifter. Du har också rätt att få alla dina lagrade personuppgifter hos oss flyttade till annan personuppgiftsansvarig, så kallad dataportabilitet.

Din begäran skickas till: info@kmvvsbygg.se

Samtycke

Du som givit KM VVS & Bygg AB ditt samtycke att hantera dina personuppgifter kan återta det samma genom att skriftligen kontakta oss på: info@kmvvsbygg.se

Vid frågor eller klagomål

Har du ytterligare frågor kring hur vi på KM VVS & Bygg AB hanterar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på: info@kmvvsbygg.se

Har du klagomål på hur vi hanterat dina personuppgifter kontakta i första hand oss. Du kan också få tips och råd samt framställa klagomål via Datainspektionens hemsida. www.datainspektionen.se

Fastställande

KM VVS & Bygg Integritetspolicy fastställs att gälla from 2021-09-27.