KM miljöpolicy

Miljö

Senast uppdaterad: februari 15, 2022

Vi ska vara ett företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan.

Vi är medlemmar i Energieffektiviseringsföretagen (EEF) för att vi strävar mot ett långsiktigt och hållbart energisystem – vi använder oss av energieffektiv teknik/energieffektiva produkter vilket är lönsamt både för våra kunder och för klimatet. EEF arbetar för att öka energieffektiviseringen i Sverige genom att stötta och bistå sina medlemsföretag med kunskap samt genom att påverka beslutsfattare i rätt riktning gällande energieffektivisering.

VI SKA DÄRFÖR

 • öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla anställda
 • påverka, ställa krav på och samarbeta med andra företag, leverantörer, myndigheter och organisationer
 • se miljöförbättrande åtgärder som investeringar
 • förebygga föroreningar i luft, mark och vatten genom att beakta miljöpåverkan av det vi gör
 • ständigt sträva efter att förbättra utnyttjandet av våra resurser inom företaget.

Handlingsplan

Vi har upprättat en handlingsplan utifrån vår målsättning.
Handlingsplanen omfattar följande:

 • Källsortering av avfall
  Vi källsorterar vårt avfall och lämnar papper och annat material för återvinning
 • Energisparåtgärder
  Ett fastställt mål är att öka användningen av datorer och adekvata programvaror för att minska pappersanvändandet för att sprida information till personal, kunder och leverantörer. Företaget använder lågenergilampor i de belysningsarmaturer där detta är möjligt.
 • Miljöanpassade inköp
  Ett fastställt mål är att alltid beakta miljöaspekter vid inköp av produkter som används i verksamheten, allt från fordon och bränslen till kopieringspapper och pennor. Detta har medfört en övergång till mer miljöanpassade produkter. Efterlevnad av kraven är ett måste och diskuteras vid styrelsemöten en gång per månad.
 • Miljökrav på våra produkter och tjänster
  De produkter och tjänster vi marknadsför skall vara tillverkade av material som kan återvinnas eller av återvunnet material, där så är möjligt. Ett av företagets mål är att ta bort produkter ur verksamheten som inte är tillverkade på ett miljövänligt sätt eller som innehåller miljöfarliga ämnen.
 • Miljökrav på våra leverantörer
  Ett av företagets miljömål är att påverka våra huvudleverantörer att alltid beakta miljöaspekter i sin produktion och verksamhet.
 • Användning av bästa möjliga bränsle och minskad bränsleförbrukning
  Ett av de miljömål som satts upp för verksamheten föreskriver bästa möjliga bränsle och krav på åtgärder för att minska bränsleförbrukningen.
 • Miljöinformation till anställda, kunder och leverantörer
  Samtliga anställda i verksamheten ska ha vetskap om företagets miljömål. Detta följs regelbundet upp vid personalmöten där också ny information ges.